+420 739 652 478
Březinova 16/9, 350 02 Cheb, CZ
info@realityviventis.cz

Inženýrská činnost ve výstavbě

 Provádíme inženýrskou činnost pro stavebníky a investory pro pozemní a vodohospodářské stavby:

Inženýrská činnost v rámci předprojektové přípravy, kdy zajišťujeme:

–          vyhledání vhodných lokalit a pozemků

–          studie, potřebné rozbory a průzkumy

–          předběžné projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury

–          řešení odnětí zemědělské a lesní půdy

Inženýrská činnost v rámci projektové přípravy, kdy zajišťujeme :

            Ve fázi územního řízení :

–          projektovou dokumentaci pro územní řízení

–          závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

–          vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

–          vyjádření účastníků řízení a dalších potřebných dokladů

–          vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu

            Ve fázi stavebního řízení :

–          projektovou dokumentaci pro stavební povolení

–          závazná stanoviska dotčených orgánů

–          vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

–          vyjádření účastníků řízení a dalších potřebných dokladů

–          zpracování ohlášení stavby

–          vydání stavebního povolení

Inženýrská činnost v rámci přípravy stavby, kdy zajišťujeme :

–          výběr zhotovitele nebo zhotovitelů stavby

–          kompletaci zadávací dokumentace, organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby,vyhodnocení nabídek

–          zpracování podkladů k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby

–          činnost odpovědného geodeta

–          předání staveniště zhotoviteli, ohlášení zahájení stavby a veškeré další činnosti, uložené stavebníkovi právními předpisy

Inženýrská činnost v rámci provádění stavby, kdy zajišťujeme :

–          autorský dozor

–          technický dozor investora

–          zastupování stavebníka ve styku se stavebním úřadem (případně s jinými dozory dotčených orgánů)

–          spolupráce s autorizovaným inspektorem, koordinátorem BOZP

–          kontrolu dodržování harmonogramu výstavby, rozpočtu stavby a vedení stavebního deníku.

–          zpracování změn projektové dokumentace včetně vydání potřebných změn stanovisek dotčených orgánů státní správy

–          povolení změny stavby před jejím dokončením

Inženýrská činnost v rámci uvedení stavby do užívání, kdy zajišťujeme :

–          předání a převzetí dokončené stavby

–          převzetí a kontrolu všech dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nutných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby

–          kontrolu úplnosti a funkčnosti stavby

–          protokol o předání a převzetí stavby (s případným soupisem vad a nedodělků)

–          vyhotovení geometrického plánu pro zapsání stavby do katastru nemovitostí

–          vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy

–          vydání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly napojení stavby

–          vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí

–          povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby.